EJ, ZALUŽICKI POĽO...

 

Prvý ročník regionálnej súťaže detí v speve ľudových piesní Ej, Zalužicki  poľo... sa uskutočnil v roku 2004  na podnet riaditeľa tunajšej základnej školy.  Nultý ročník preveril, že záujem o ľudovú pieseň  u detí a učiteľov základných škôl v našom regióne je a  že obec, s takou bohatou folklórnou tradíciou  si takúto súťaž zaslúži. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl z okresov Michalovce a Sobrance. Súťaží sa s dvomi ľudovými piesňami, v kategórii :  sólo spev , duo spev  a v dvoch vekových kategóriách : žiaci 1. - 4. ročníkov   a  žiaci 5. - 9. ročníkov, alebo príslušný ročník osemročných gymnázií. Odporúča sa interpretovať folklórny materiál z  rodnej    obce resp. mesta,  kde žiaci žijú . Porota prihliada na objavnosť a originalitu výberu piesní.

 

   Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Mgr. Alena Navrátilová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

zuc@zosmi.sk, www.zkcah.sk