Poslanie ZKCaH

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň je osvetovým zariadením špecializovaného zamerania s krajskou pôsobnosťou na území Košického samosprávneho kraja a kultúrno – osvetovým zariadením všeobecného zamerania s regionálnou pôsobnosťou na území okresov Michalovce a Sobrance. 

Svojou činnosťou prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne tu žijúcich obyvateľov. Napomáha k rozvoju tvorivosti ako základnej kultúrnotvornej hodnoty našej spoločnosti. Jej cieľom je starať sa o rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, záujmovo umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, neformálneho vzdelávania, prevenciu negatívnych javov, dostupnosť a šírenie informácie vedy, techniky, výskumu,  vývoja a neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie. Zabezpečuje kultúrno – spoločenské podujatia, kurzy, workshopy a ďalšie vzdelávacie podujatia. Je organizátorom okresných, regionálnych i  krajských súťaží a prehliadok, ktorých vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizátorom je aj súťaží a prehliadok, ktorých vyhlasovateľmi sú iné zariadenia v súlade s našou činnosťou.