Zmluvy

Od 1.4.2022 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 48/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv

 

link na zverejnené zmluvy: centrálny register