DETAŠOVANÉ PRACOVISKO SOBRANCE

       Detašované pracovisko v Sobranciach vzniklo 1. apríla 2005 s ambíciou vytvárať komplexnú ponuku kultúrnych produktov a služieb v súčinnosti s aktivitami cestovného ruchu, vo vzťahu k histórii a pamiatkam regiónu, podchytiť kultúrno-osvetové a záujmovo-vzdelávacie aktivity vo všetkých oblastiach. Stredisko zastrešuje spoluprácu so 47 obcami vrátane mesta Sobrance. Špecifikom DP je geograficky zaujímavé umiestnenie v zóne Schengenského pohraničného priestoru, kde dochádza k stretu ukrajinskej, rusínskej a maďarskej kultúry so slovenskou.  

 

Činnosť strediska:
 je zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru KSK na obdobie rokov 2008 – 2015     
-   vychádza zo zámerov projektu TERRA INCOGNITA     
-   
rešpektuje požiadavky a potreby zo strany samosprávy, škôl, školských zariadení občianskych združení a ďalších zainteresovaných inštitúcií

 

Záujmovo – umelecká činnosť
     Prostredníctvom postupových súťaží (výtvarná tvorba, folklór, umelecký prednes, detská dramatická tvorivosť) rozvíjame a prezentujeme tvorivosť detí, mládeže a dospelých. Našou snahou je vnášať kultúru do jednotlivých obcí nášho okresu, podporovať prácu folklórnych skupín, obnovovať tradičné ľudové zvyky a zachovávať ich autentickosť. Jednou z priorít  je aj zabezpečenie  evidencie o rozvoji miestnej a regionálnej kultúry.

  Žánre:
- divadlo     
umelecký prednes, moderovanie, rétorika     
- literárna tvorba           
- folklór, tradičná ľudová kultúra, remeslá     
- spev (zborový spev)     
hudba (komorná a symfonická, menšinové žánre)     
- výtvarníctvo, výstavy

 

 Mimoškolská činnosť
      V oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania realizujeme  záujmové a voľnočasové aktivity s využitím inovatívnych foriem vzdelávania. Zameriavame sa na prevenciu kriminality a protidrogovú prevenciu s dôrazom na zvyšovanie právneho povedomia a informovanosti účastníkov. Pri realizácii podujatí  uplatňujeme možnosť multidimenzionálneho prístupu – spoluprácu všetkých zainteresovaných inštitúcií v regióne a oboznamovanie sa účastníkov s historickými, kultúrnymi a prírodnými špecifikami regiónu. Ďalšie aktivity smerujú k spomienkovým výročiam a oslavám v obciach. 

Oblasti:
-  výchova k národným tradíciám     
-  
spomienkové oslavy, výročia     
-  
preventívno – vzdelávacie aktivity (primárna protidrogová prevencia, prevencia kriminality a civilizačných chorôb...)     
-  
kultúrny oddych, spoločenská zábava, šport     
-  
ekologická výchova     
-  
klubová záujmová činnosť (zberateľstvo...)     
-  
občianska obradnosť

 

DP systematicky spolupracuje:
-  s mikroregiónmi – Borolo (Baškovce, Beňatina, Hlivištia, Choňkovce, Inovce, Koňuš, Podhoroď, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec), mikroregión Koromľa a okolie (Husák, Kolibabovce, Koromľa, Krčava, Orechová, Petrovce, Porúbka, Priekopa, Tibava, Vojnatina, Vyšné Nemecké, Záhor, RD Koromľa), Okna (Jasenov, Remetské Hámre, Ruskovce, Úbrež, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety), Dobrá voda (Úbrež, Fekišovce, Nižná Rybnica, Veľké Revištia, Blatné Revištia, Blatné Remety, Blatná Polianka, Bunkovce, Svatuš, Kristy, Porostov, Ostrov), Uh – Olšava (Jenkovce, Sejkov, Lekárovce, Bežovce, Pinkovce, Tašuľa, Nižné Nemecké)
-   s  MVOÚnia žien Slovenska, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Poľovnícke združenie DIVIAK  Porúbka     
-   so základnými a strednými školami     
-   s organizáciami v meste a okrese Sobrance participujúcimi na rozvoji spoločenského života