VZDELÁVANIE A PREVENCIA

Oddelenie vzdelávania a prevencie  podporuje neformálne vzdelávanie a posilňuje ich identitou vlastných projektov a vzdelávacích foriem. Spolupracuje s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, nadáciami, farskými úradmi, obecnými úradmi a školami. Participuje na charitatívnych akciách. Podľa záverov konferencie Bezpečná Európa prehlbujeme  spoluprácu so školami a samosprávami pri realizácii preventívnych aktivít kriminality, násilia, obchodovania s ľuďmi a  látkových a nelátkových závislostí. Realizuje projekty v oblasti prevencie sociálno-patologických javov podporených ÚV SR. Významnou súčasťou sa stáva práca s marginalizovanými skupinami.
     Cieľom multikultúrneho vzdelávania je zvýšenie uvedomenia o prínose multikultúrnej spoločnosti, o sile rozdielov, ktoré takáto spoločnosť prináša.
     V mimoškolskej výchove sa stretávajú tri významné ukazovatele jej kvalityDemokracia predpokladá prístupnosť k vzdelávaniu pre všetkých ľudí bez rozdielu veku, pohlavia a príslušnosti. Ďalej predpokladá pluralitu názorov a presvedčení. Humanizácia si vyžaduje zvýšiť vplyv výchovy v oblasti vzdelávania, a to na základoch heuristického vyučovania, s dôrazom na citovú a motivačnú výchovu, schopnosť komunikovať rozvíjaním kritického myslenia a hodnotenia. Vedeckosť predpokladá tvorenie obsahu vzdelávania na základe najnovších vedeckých poznatkov, ktoré tvoria ucelený, logicky usporiadaný celok.

 

Oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania
-        výchova k zodpovednému demokratickému občianstvu
-        prevencia drogových závislosti
-        prevencia nelátkových závislosti
-        ekológia a enviromentálne aktivity
-        výchova k prosociálnosti
-        záujmové vzdelávanie a klubová činnosť
-        práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva a rómskym etnikom
-        multikultúrna výchova
-        občianska obradnosť
-        kurzová činnosť
-        spomienkové oslavy a výročia
-        estetická výchova

 

Ponúkame lektorskú činnosť na témy:
  1. Dominantná kultúra a subkultúry mládeže
  2. Svetové náboženstvá
  3. V moci kultu.Sekty,neregistrované náboženské spoločnosti a kulty
  4. Rasizmus,xenofóbia,extrémizmus
  5. Holokaust.Od antisemitizmu ku genocíde
  6. História holokaustu v Michalovciach
  7. Prevencia šikanovania
  8. Prevencia domáceho násilia
  9. Obchodovanie s ľuďmi
10. Rizikové a protektívne činitele drogových závislostí
11. Osvetová  práca s rómskym etnikom
12. Školenie kronikárov
13. Genealogický výskum – pátranie po predkoch
14. Besedy  s psychológom a lekárom
15. Ekológia a enviromentálne aktivity
16. Výchova k zodpovednému demokratickému občianstvu

 

Metodické pomoci v oblastiach:
1. Spomienkové oslavy a výročia obcí
2. Zbory pre občianske záležitosti
3. Terra Incognita je programom KSK, ktorý bol koncipovaný ako súčasť programu mesta Košice pod názvom INTERFACE a s ktorým mesto Košice získalo titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. V snahe zjednotiť množstvo rôznorodých  možných aktivít na úrovni kraja do jednotného prezentačného rámca, zvolil KSK ako základnú zjednocujúcu tému putovanie po historických cestách a to Vínnej, Gotickej a Železnej. Táto koncepcia  bola začlenená a schválená v rámci Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na obdobie rokov 2007 – 2013. ZOS poskytne pomoc pri predkladaní projektových zámerov k programovým témam v rámci tematických okruhov dramatického plánu Terra Incognita. V rámci tohto programu budú zvýhodňované také projektové zámery, ktoré vďaka prostrediu realizácie alebo vlastnému charakteru vykazujú známky jedinečnosti minimálne v celoslovenskom kontexte a pre cieľové skupiny budú vytvárať interaktívne prostredie a zážitkové príbehy.